GDPR

Poskytnutí informací subjektům údajů dle čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 o zpracování osobních údajů společností PHT a.s. v rámci provozu internetového obchodu společnosti    

 
Společnost PHT a.s.,  IČ: 26056577 se sídlem Na stráži 1410/11, Libeň, 180 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15993 tímto poskytuje svým smluvním partnerům a zákazníkům následující informace o zpracování osobních údajů při provozu internetového obchodu společnosti  dle čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679, o ochraně osobních údajů (dále též jen „nařízení“). 
 
Společnost PHT a.s.  je  správcem osobních údajů dle čl. 4.7. nařízení (dále též jen „správce“).  
 

1) Zpracovávané kategorie osobních údajů, účely zpracování a příjemci osobních údajů  

Správce zpracovává osobní údaje svých zákazníků, kterým dodává zboží v rámci své podnikatelské činnosti.   
 
Správce zpracovává osobní údaje svých zákazníků mimo jiné při prodeji zboží správce prostřednictvím internetového obchodu na internetových stránkách www.magg.cz.  
 
Účel zpracování osobních údajů je dán dle čl. 6.1. písm. b) nařízení, tedy zpracování osobních údajů nezbytných pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů. 
 
Účel zpracování osobních údajů je dán v případě zpracovávání osobních údajů v účetních dokumentech – fakturách správcem také dle čl. 6.1 písm. c) nařízení, jelikož se jedná o zpracování nezbytné pro vedení účetnictví správce dle zvláštních právních předpisů a pro archivaci účetních dokumentů.     
 
Správce zpracovává osobní údaje svých zákazníků, kteří objednávají a kupují zboží správce v jeho internetovém obchodu.  
 
V případě zákazníků  - fyzických osob podnikatelů správce zpracovává jejich jméno a příjmení, IČ, bydliště a jimi uvedené kontaktní údaje, zejména telefonní číslo a e-mailovou adresu.  
 
V případě zákazníků – spotřebitelů správce zpracovává jejich jméno a příjmení, doručovací adresu, uvedenou při objednání zboží a taktéž telefon a e-mailovou adresu.  
 
V případě zákazníků – právnických osob správce zpracovává osobní údaje zástupců těchto zákazníků uvedené při objednání zboží, zejména jejich telefonní číslo a e-mailovou adresu.      
 
Správce v uvedeném rozsahu zpracovává osobní údaje svých zákazníků, které uvedli při objednání zboží v internetovém obchodu správce. Osobní údaje v tomto rozsahu jsou správcem zpracovávány v přijatých objednávkách v listinné a elektronické podobě a dále ve vystavených fakturách s vyúčtováním kupní ceny objednaného zboží zasílaných zákazníkům  s dodaným zbožím.   
 
Uvedené osobní údaje správce zpracovává v souvislosti s plněním smluvních povinností dle smluv uzavřených se zákazníky prostřednictvím internetového obchodu správce a také v souvislosti s plněním povinností, týkajících se vedení účetní dokumentace a archivace účetních dokladů dle zvláštních právních předpisů.  Jedná se o zpracování identifikačních, případně také kontaktních údajů zákazníků, které zákazníci uvedli při objednání zboží.  
 
Správce zpracovává taktéž kontaktní údaje zákazníků a zástupců zákazníků, kteří si u správce objednali nebo objednávají zboží v jeho internetovém obchodu a to pro účely zasílání marketingových sdělení a nabídek zboží e-mailovou formou. V případě tohoto zpracování osobních údajů správce zpracovává osobní údaje zákazníků v souladu s čl. 6.1 písm. f) nařízení, jelikož se jedná o tzv. přímý marketing a v tomto případě je dán oprávněný zájem správce na zpracování osobních údajů dle čl. 6.1 písm. f) nařízení. V rámci tohoto přímého marketingu správce zpracovává osobní údaje svých zákazníků, zejména e-mailové adresy za účelem zasílání obchodních sdělení s nabídkami zboží správce. Nabídky zboží jsou správcem zasílány pouze jeho zákazníkům, kteří si dříve již u správce nějaké zboží zakoupili, zákazníkům je takto nabízeno pouze zboží prodávané správcem a nabídky jsou v souladu s ust. § 7 zákona o některých službách informační společnosti zasílány zákazníkům s názvem Obchodní sdělení. Zákazníci mají možnost vznést námitku proti takovému zpracování osobních údajů dle čl. 21 nařízení a současně mají taktéž možnost sdělit správci jednoduchou formou, že si nepřejí, aby jim nadále byly tyto nabídky zasílány.  
 
Uvedené osobní údaje byly správcem získány přímo od jeho zákazníků. 
 
Příjemcem osobních údajů dle čl. 4.9. nařízení jsou zpracovatelé osobních údajů, kteří zpracovávají osobní údaje pro správce a to zejména externí zpracovatel osobních údajů,  který  zajišťuje pro správce poskytování daňového poradenství a podávání daňových přiznání k dani z příjmů právnických osob.  Tento zpracovatel zpracovává pro správce osobní údaje zaměstnanců v evidencích a dokumentech nezbytných pro poskytování daňového poradenství a pro podávání daňových přiznání k dani z příjmů právnických osob.  
 
Příjemcem osobních údajů může být jako zpracovatel osobních údajů také auditorská společnost a to auditorská společnost provádějící u správce  ověření řádné účetní závěrky a výroční zprávy společnosti.  Tato auditorská společnost ověřuje řádnou účetní závěrku  a výroční zprávu správce za podmínek stanovených v zák.č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění  a v zák.č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění. Auditorská společnost zpracovává osobní údaje zejména nezbytné pro řádný výkon své činnosti a pro vypracování zprávy o auditu.     
 
Příjemcem osobních údajů může být jako zpracovatel osobních údajů taktéž poskytovatel servisu IT pro správce,  který pro poskytovatele zajišťuje kompletní servis sítí a počítačů. V rámci této činnosti správce sítí a počítačů, včetně opravy sítí a počítačů mohou být tedy tomuto příjemci poskytnuty osobní údaje zákazníků v dokumentech v elektronické podobě v PC nebo na serveru správce. Při tomto servisu IT se jedná zejména o tzv. vzdálenou správu, která spočívá v připojení poskytovatele IT na server/počítač odběratele za účelem konfigurace operačního systému serveru nebo počítače, kontroly nastavení či pomoci při problémech s ovládáním softwarových produktů, instalace softwarových produktů apod. Pro účely vzdálené správy je užíván poskytovatelem IT služeb systém Team Viewer, případně nástroj Remote desktop services, který je součástí operačního systému Microsoft Windows Server. V rámci poskytování těchto IT sužeb mohou být poskytovateli IT služeb osobní údaje zákazníků zpřístupněny. Poskytovatel IT služeb poskytuje správci také servisní služby, při kterých mu mohou být osobní údaje taktéž zpřístupněny a kopie databáze správce s osobními údaji je ukládána také na server poskytovatele IT služeb.   
 
Uvedené  osobní údaje jsou správcem uchovávány po dobu nezbytnou pro účel zpracování osobních údajů dle čl. 6.1. písm. b) nařízení, tedy po dobu, kdy je ukládání těchto osobních údajů nezbytné pro plnění povinností správce dle uzavřených smluv.  Osobní údaje jsou správcem zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu mezi správcem a jeho zákazníky. Osobní údaje jsou správcem zpracovávány taktéž po dobu trvání smluvní spolupráce mezi správcem a jeho smluvní partnery, tam kde mezi správcem a jeho smluvními partnery dochází k opakovanému, resp. pravidelnému uzavírání smluv. Osobní údaje jsou taktéž správcem zpracovávány po dobu trvání záruční doby, případně po dobu probíhajícího vyřizování reklamace zboží zákazníků. Osobní údaje zákazníků v účetních podkladech (fakturách) jsou dále správcem zpracovávány po nezbytnou dobu, po kterou probíhá zpracování účetních podkladů a archivace dokumentů vyplývající ze zvláštních právních předpisů.  
 
Osobní údaje zpracovávané správcem z důvodu přímého marketingu a zasílání obchodních sdělení zákazníkům dle čl. 6.1 písm. f) nařízení jsou správcem zpracovávány po dobu neurčitou, resp. pokud zákazníci nesdělí správci, že si nadále nepřejí zasílání obchodních sdělení dle ust. § 7 zákona o některých službách informační společnosti, resp. nevznesou námitku proti takovému zpracování osobních údajů dle čl. 21 nařízení.   
 

2) Práva subjektů údajů 

Zákazníci jako subjekty údajů (dále též jen „subjekty údajů“) mají právo na přístup k osobním údajům zpracovávaným správcem dle čl. 15 nařízení.  Subjekty údajů mají taktéž právo na přístup k účelům zpracování osobních údajů, které se jich týkají, kategoriím dotčených osobních údajů, příjemci nebo příjemcům údajů, kterým osobní údaje budou zpřístupněny, plánovanou dobu, po které budou osobní údaje správcem uloženy a informace o zdrojích osobních údajů a další informace dle čl. 15.1 nařízení.  
 
Subjekty údajů mají taktéž právo na poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů, které se jich týkají dle čl. 15.2 nařízení.  
 
Subjekty údajů mají právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se jich týkají dle čl. 16 nařízení.  
 
Subjekty údajů mají právo na výmaz osobních údajů, které se jich týkají za podmínek dle čl. 17 nařízení a to mimo jiné v případech, kdy osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly správcem shromážděny nebo jinak zpracovány, pokud byly zpracovány protiprávně nebo pokud zákazníci  vznesou námitky proti zpracování osobních údajů za podmínek stanovených dle čl. 21 nařízení.  
 
Subjekty údajů mají taktéž právo na omezení zpracování osobních údajů dle čl. 18 nařízení a to  zejména právo na omezení zpracování osobních údajů  v těchto případech:  
 
  • pokud subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů a to na dobu potřebnou k tomu, aby subjekt údajů mohl přesnost osobních údajů ověřit
  • zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití  
  • správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů  je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků   
  • subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování osobních údajů dle čl. 21.1 nařízení, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektů údajů  
Subjekty údajů taktéž mají právo vznést námitky proti zpracování osobních údajů  dle čl. 21 nařízení, avšak pouze v případě těch zpracování osobních údajů, u který je dán účel zpracování osobních údajů dle čl. 21 odst. 1 nařízení, tedy účel zpracování osobních údajů spočívající v ochraně oprávněných zájmů správce dle čl. 6.1. písm. f) nařízení. V případě shora uvedeného zpracování osobních údajů správcem se jedná o případ zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu.  
 
Subjekty údajů mají taktéž právo podat stížnost proti zpracování osobních údajů správcem u dozorového úřadu -  u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domnívají, že zpracováním jejich osobních údajů správcem  je porušováno toto nařízení.  
 
Všechny osobní údaje zpracovávané správcem jsou získávány od subjektů údajů.  
 

3) Kontaktní osoby správce  

Subjekty údajů se se svými shora uvedenými právy ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů mohou obracet na kontaktní osobu správce Petra Vlčka na adrese provozovny společnosti PHT a.s., Hany Kvapilové 423/5, České Budějovice, tel. 387316285, e-mail   vlcek@pht.cz.  
 
V Českých Budějovicích dne 1.6.2020  
pht logo

© 2024 All rights reserved

About us

All about shopping

PHT a.s. headquarters

Na stráži 1410/11
180 00 Praha 8 - Libeň
IČO: 260 56 577
+420 387 316 285
info@pht.cz